top of page

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

1. Door het ondertekenen van het aanmeldformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de cursus of retreat plaats te vinden. Voor een dag-retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling heeft House of Innerwork het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.

4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende sessie of activiteit.

5. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan House of Innerwork zijn doorgegeven.

6. House of Innerwork heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door House of Innerwork heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. House of Innerwork heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

AANSPRAKELIJKHEID

1. House of Innerwork zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de cursus of retreat.

2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. House of Innerwork is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan House of Innerwork. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De fysieke activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan deelname altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. House of Innerwork heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de cursus of retreat, bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. House of Innerwork zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de cursus of retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. House of Innerwork is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. House of Innerwork heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of House of Innerwork niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van House of Innerwork.

bottom of page